Tài liệu Youtube Marketing

  • Tổng hợp từ Internet.
  • Từ các Group chia sẽ.
  • Từ các khoá học trong nước.
  • Từ các khoá đào tạo Youtuber nước ngoài.
  • Từ các website chia sẻ, mua bán Ebook kiếm tiền.

 

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3VmFBZkFEeXlFSFU/view?resourcekey=0–CbPOPoiXFD0hQplO2IVbw

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3eXBFUkw5a0gzdEk/view?resourcekey=0-nHiPzOBcb0q1tId6ftCq6A

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3U2lfVEJ3cFlIQUE/view?resourcekey=0-8zZeYix7EZJ3bCAcwoXTng